Vedtægter

Vedtægter for Sjørring HK


§1

Klubbens navn er Sjørring Håndbold Klub alm. forkortet Sjørring HK. Klubben er hjemhørende i Thisted Kommune. Klubben er stiftet den 1. maj 1963 under navnet Sjørring KFUM Idrætsforening.


§2

Sjørring HK’s formål er at udfylde fritiden med håndbold og andre fritidsinteresser for Sjørring og omegns børn og unge.


§3

Klubben bør være tilsluttet de for arbejdet nødvendige organisationer.


§4

Som medlemmer optages enhver, som vil respektere klubbens love. Spillere bliver automatisk medlem af klubben, når de tilmelder sig og betaler kontingent. Forældre til spillere under 16 år er automatisk passive medlemmer. Man kan kun flytte klub, hvis man ikke er i kontingentrestance. (Efter et år ophører ens medlemskab.)


§5

Det årlige kontingent fastsættes af bestyrelsen. Kontingent opkræves helårlig og betales efter ca. 1½ måneds opstart.


§6

Bestyrelsen kan udelukke medlemmer, der modarbejder klubben eller dens formål. Det eller de udelukkede medlemmer kan få deres sag optaget på førstkommende ordinære generalforsamling. Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages som nyt medlem af foreningen, før vedkommende har betalt sin gæld til foreningen.


§7

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed, og den holdes hvert år i februar. Adgang til generalforsamlingen har alle klubbens aktive og passive medlemmer samt hvem bestyrelsen måtte indbyde dertil. Stemmeret har alle medlemmer, der er fyldt 16 år og ikke er i kontingentrestance og forældre til børn under 16.Generalforsamlingen indvarsles via sociale medier, samt skriftligt (mails) til medlemmer, senest 14 dage før afholdelse. Generalforsamlingen er beslutningsdygtigt uanset det fremmødte antal.


Generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter:


1:Valg af dirigent

2:Beretning

3:Forelæggelse af det reviderede regnskab

4:Indkomne forslag

5:Valg af bestyrelse og suppleanter

6:Valg af revisorer

7:Evt.

Forslag til behandling under pkt. 4 skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. Afstemningen skal såfremt blot et medlem af bestyrelsen forlanger det foretages skriftligt. Afstemningen og valg afgøres ved almindeligt flertal. Ekstraordinær generalforsamling kan holdes, når bestyrelsen beslutter det, eller når mindst 1/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter begæring herom med angivelse af dagsorden. Indvarsling sker til ordinær generalforsamling.


§8

Bestyrelsen består af 6 medlemmer, der hver vælges for en 2-årig periode, således at der hvert år vælges 3 medlemmer. Ved valg til bestyrelsen gælder, at medlemmer, der opnår flest stemmer, er valgt, mens de to der får fleste stemmer efter de valgte, er suppleanter. Da bestyrelsen består af et lige antal medlemmer, har formanden to stemmer. Såfremt et medlem af bestyrelsen udtræder inden valgperiodens udløb, indtræder suppleanten, som derefter sidder det afgåede medlems periode ud. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen kan udpege en person udenfor bestyrelsen til at varetage klubbens regnskab og økonomi. I formandens forfald indtræder næstformanden i hans sted. I tilfælde af stemmelighed er formandens (næstformandens) stemme afgørende. Der føres protokol over bestyrelsesmøder og generalforsamlinger. Klubbens regnskab følger kalenderåret. Det kan af generalforsamlingen eller bestyrelsen nedsættes udvalg efter behov. Klubben tegnes ved formand og næstformand.


§9

På den ordinære generalforsamling vælges for 1 år ad gangen 2 kritiske revisorer. Revisorerne skal hvert år i tidsrummet 1/1 – 15/2 gennemgå det samlede regnskab og påse at beholdningerne er til stede. Driftsregnskab og status forsynes med en påtegning. Revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.


§10

Ændringer af vedtægter kan foretages på enhver generalforsamling når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor, eller når bestyrelsen finder det nødvendigt. Ændringer af vedtægter skal godkendes på generalforsamlingen.


§11

Klubbens opløsning skal vedtages på to hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum og kan kun vedtages, hvis 2/3 af de fremmødte stemmer herfor. Generalforsamlingen tager bestemmelse om anvendelse af foreningers aktiviteter. Evt. overskud anvendes med 50% til Sjørring BK’s ungdomsafdeling, 50% hensættes i 5 år på en konto i Sparekassen Thy. Beløbet kan i de 5 år kun anvendes til genstart af Sjørring HK. Efter 5 år tilfalder beløbet Sjørring BK’s ungdomsafdeling, hvis Sjørring HK ikke er genstartet.


Vedtaget på generalforsamling den 27. februar 2019.

Webmaster: Sjørrring Håndboldklub - mailadresse webmaster(at)sjoerringhk.dk